Revisters i joiers.

Revisters i joiers. Hi ha elements que encara mantenen la seva funcionalitat com l'essència de la seva raó de ser, alguns elements que per la seva capacitat organitzativa transcendeixen a la seva capacitat decorativa.